การวิเคราะห์ความตระหนักในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
(Res)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน