การสื่อสารการตลาด
(IMC01)

ความหมาย ความสำคัญและแนวคิดทางการตลาด หลักและกระบวนการสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน กรณีศึกษาด้านการบูรณาการ หลักการตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์