ชื่อรายวิชาการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
(3002104)

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและหลักเกณฑ์ในการเลือกสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ กระบวนการผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การประเมินผลสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์