ชื่อรายวิชาการวิจัยนิเทศศาสตร์
(3003903)

ทฤษฎี วิธีการ และกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รวมทั้งสถิติเบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในทางนิเทศศาสตร์ การสำรวจประชามติ การวิเคราะห์เนื้อหา การสังเกตการณ์ การทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย