การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์
(Software Testing)

คำอธิบายรายวิชา

คำศัพท์และพื้นฐานของการประกัน การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์ การพัฒนาต้นแบบแล้วทวนสอบและทดสอบโดยใช้เทคนิคแบบสถิตและแบบพลวัต การทดสอบซอฟต์แวร์แบบหลายขั้น การวิเคราะห์ปัญหาและการจัดทำรายงานสรุป