การออกแบบแผ่นประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
(GraphicWithAdds)

รายวิชาประกอบการอบรมหลักสูตร "การออกแบบแผ่นประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก"