สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์สำหรับคอมพิวเตอร์
(5671101)

ความน่าจะเป็นเชิงวิยุต การแจก แจงแบบปกติ การแจกแจงแบบทวิ สหสัมพันธ์ และการถดถอย การทดสอบทางสถิติสำหรับนักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบแบบ T-test, Anova และ Chi-square การออกแบบการทดลองและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การประยุกต์ใช้สถิติกับปัญหาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์