การทดสอบและวิเคราะห์ทางเซรามิกส์ 1
(CTA)

ความสำคัญและวิธีทดสอบสมบัติขั้นพื้นฐานตามระบบมาตรฐานสากลของวัตถุดิบที่ใช้ในงานเซรามิก  ความชื้น  ความละเอียด  อุณหภูมิการหลอมตัว สมบัติของวัตถุดิบระหว่าง กระบวนการผลิต ความเหนียว ความหนืด การกระจายตัวของอนุภาค  อัตราการไหลตัว และสมบัติของผลิตภัณฑ์สำเร็จ  การหดตัว  การดูดซึมน้ำ  ความแข็งแรง