วัสดุเซรามิกส์
(CRM)

สมบัติของดิน หิน แร่ และสารประกอบชนิดต่าง ๆ แหล่งวัตถุดิบ วิธีการขุดและการล้างแร่ กระบวนการแปรรูปและมาตรฐานของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเซรามิก