การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
(Sci Com.)

การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาและรูปแบบที่ฝึกสอนให้นักศึกษาได้ใช้การสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลรวมถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง โดยใช้รูปแบบการสื่อสารต่าง ๆ โดยเนื้อหาในส่วนนี้จะพูดถึงการเขียนบทความวิทยาศาสตร์ การจัดทำโปสเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ และการจัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์