ไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
(ไวยากรณ์)

เป็นการศึกษาไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรจะทราบ