ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
(English For Study Skills)

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เช่น การอ่านเพื่อหาหัวข้อเรื่อง จับใจความสำคัญ  ระบุรายละเอียด  และสรุปความ  รวมทั้งทักษะการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ตรงกับสาขาวิชาของผู้เรียน จากแหล่งข้อมูล สิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้โดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียน และการสืบค้น