หลักการโฆษณาเเละประชาสัมพันธ์
(หลักการโฆษณาและ PR)

ความหมาย  ความสำคัญ  ลักษณะ  และพัฒนาการของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  หลักการและบทบาทที่มีต่อสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  กระบวนการดำเนินงานของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  กลุ่มเป้าหมาย  เครื่องมือ  และเทคโนโลยีที่ใช้ในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  ประชามติ  การวางแผน  โฆษณา  และการประชาสัมพันธ์  การสร้างความสัมพันธ์  การวางแผน  โฆษณา  และประชาสัมพันธ์  การสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน  และจรรยาบรรณของนักวิชาชีพโฆษณาและนักประชาสัมพันธ์