อาเซียนศึกษา
(อาเซียน)

ประวัติความเป็นมา ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา กลไกอาเซียน การประชุมสุดยอดอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community-ASC ) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)โดยใช้การศึกษาเป็นฐาน เพื่อการประสานประโยชน์และการแก้ไขปัญหาระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก รวมทั้งบทบาทประเทศไทยในประชาคมอาเซียน