เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
(เคมีอินทรีย์)

ศึกษาสารประกอบของคาร์บอน ไฮบริดไดเซชัน พันธะโควาเลนท์ ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์ สเตอริโอเคมี หมู่ฟังก์ชัน แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์และฟีนอล อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน แอลดีไฮด์และคีโทน รวมทั้งกรดอินทรีย์และอนุพันธ์