รายวิชาวิถีโลก
(วิถีโลก)

      วิวัฒนาการทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมของของไทยและสังคมโลก   การจัดระเบียบโลกในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม   ตลอดจนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ  การเมืองการปกครองของไทย  เพื่อปรับตัวเข้ากับการจัดระเบียบโลก