ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการสื่อสารของมนุษย์หลักภาษาและการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การฟังและการพัฒนาทักษะการฟัง การพูดและการพัฒนาทักษะการพูด การเขียนและการพัฒนาทักษะการเขียน การอ่านและการพัฒนาทักษะการอ่าน การวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารและแนวทางการแก้ไข.