5571110 วัสดุวิศวกรรม Engineering Materials
(Engineering Materials)

คำอธิบายรายวิชา          

ประเภทของวัสดุ สมบัติและการเลือกใช้วัสดุ สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ สมบัติเชิงกลของโลหะ และอโลหะ วัสดุพอลิเมอร์ โลหะอัลลอยด์หรือโลหะผสม วัสดุเซรามิก วัสดุแม่เหล็ก วัสดุผสม เฟสไดอะแกรม การปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม