ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(DataComm)

การทำงานของระบบการเก็บข้อมูลและการสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ระบบเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ ระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ระบบสื่อสาร ระบบการส่งข้อมูลแบบทางเดียว แบบสองทางพร้อมกัน ชนิดช่องทางการส่ง ข้อมูลแอนาลอก และดิจิตอล สถาปัตยกรรมเครือข่าย โพรโตคอล ระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง รัยัใกล้ และวิธีการทำงานแบบกระจาย