ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์
(5674801)

การเข้าค่าย สร้างทักษะการอยู่ร่วมกัน การปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์