คอมพิวเตอร์กราฟิก
(คอมพิวเตอร์กราฟิก)

สร้างเพื่อประกอบการอบรม วันที่ 23 มกราคม 2556