การวางแผน ควบคุม กำไร
(วางแผนควบคุมกำไร)

ศึกษาการวางแผน ควบคุม กำไร โดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการช่วยในตัดสินใจในการดำเนินงาน