การบัญชี2
(account 2)

ศึกษาถึงระบบเงินสดย่อย การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีตั๋วเงิน กรบัญชีสินค้า และการบัญชีอุตสาหกรรม