การพัฒนาหลักสูตร Development of Curriculume
(การพัฒนาหลักสูตร)

     ข้อความหมาย ความสำคัญจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทย ปรัชญา แนวคิด วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ปัญหาและแนวโน้มของการศึกษาไทย

     ความหมายและความสำคัญของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร