การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
(การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting))

คำอธิบายรายวิชา