ธุรกิจก่อสร้างและการประมาณราคา
(55563702)

ธุรกิจก่อสร้างรูปแบบการประกอบธุรกิจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนก่อสร้าง การประกวดราคา การทำสัญญาการประมาณราคาค่ก่อสร้าง ด้วยคอมพิวเตอร์