สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
(Software Architecture)

รูปแบบต่าง ๆ ของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์จากมุมมองด้านโครงสร้างและพฤติกรรมการทำงานของระบบ เทคนิคในการพัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การประยุกต์ใช้ตัวแบบสถาปัตยกรรมและตัวแบบสำหรับการออกแบบ เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบกรณีศึกษา