การออกแบบโปสเตอร์ให้ความรู้ ฉบับการ์ตูน
(การออกแบบโปสเตอร์)

หลักสูตรอบรมพิเศษ สำหรับนักศึกษา ของศูนย์คอมพิวเตอร์
การออกแบบโปสเตอร์ให้ความรู้ ฉบับการ์ตูน