กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์
(กฎหมายนิเทศฯ)

สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของมนุษย์ ปรัชญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิเทศศาสตร์ จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์