เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 2557
(IT_Learn2557)

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนเทคโนโลยี การสื่อสารสมัยใหม่ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้และการดำรง ชีวิตประจำวัน ได้แก่ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการประมวลผลคำเพื่อการวิเคราะห์ตัวเลข และสถิติอย่างง่ายและเพื่อการนำเสนอผลงาน การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและแสวงหา ความรู้จากระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลต่างๆ การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลบนระบบเครือข่ายเพื่อช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพทางสังคม (Social Network) เช่น e-Mail , Web Blog, Facebook, Twitter , Chat Programs รวมถึงการเครพสิทธิทางปัญญา ตลอดจนการปลูกฝังจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ