5671101 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์สำหรับคอมพิวเตอร์
(5671101สถิติ)

รายวิชานี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี และการทดสอบทางสถิติที่ มีความจำเป็นต่อนักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในการทำงาน