หลักการตลาด ( อ.ณัฐวุฒิ )
(MK(3541101))

ศึกษาวิวัฒนาการของการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค สิ่งแวดล้อมทางการตลาด และส่วนประสมทางการตลาด