การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
(e-Business)

การทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบกระบวนการและการแก้ปัญหาในการทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบของขั้นตอนการพัฒนาระบบ การใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบ ในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์