เว็บเทคโนโลยี
(WEBTechno)

คำอธิบายรายวิชา

            การพัฒนาเว็บเพื่อใช้งานในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โครงสร้างการทำงานและการกำหนดค่าการใช้งานของเว็บเซิร์ฟเวอร์และไคลแอนต์ ภาษาต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารบนเว็บ การสร้างเว็บเพจ การพัฒนาระบบงานทางด้านฐานข้อมูลเพื่อการใช้สำหรับการค้าในอินเตอร์เน็ต      ศึกษาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบงานที่พัฒนาขึ้น