หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(หลักโฆษณาประชาสัมพันธ์)

ความหมาย ทฤษฎี กระบวนการ บทบาท อิทธิพล กฎหมาย จรรยาบรรณ และการเลือกใช้เครื่องมือและกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์