วิชาบัญชีเฉพาะกิจ
(Acc001)

ศึกษาเกี่ยวบัญชีของกิจการเฉพาะ เช่นโรงเรียน สโมสรและสมาคม เกษตร