5573318 ระบบพีแอลซีในงานอุตสาหกรรม
(PLC System in industrial work)

ศึกษาสถาปัตยกรรมของพีแอลซี หลักการทำงาน การจัดระบบสัญญาณอินพุตและเอาท์พุต และการควบคุมแบบลำดับ ศึกษาชุดคำสั่งการเขียน ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมพีแอลซี และการประยุกต์ใช้พีแอลซีสำหรับควบคุมระบบอัตโนมัติ