วัสดุอุตสาหกรรม
(Industrial Materials)

ประเภทและชนิดของวัสดุอุตสาหกรรม สมบัติทางกายภาพ ทางกล และทางเคมีของโลหะ อโลหะ หลักการการใช้งานของวัสดุอุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัติการทดลอง และทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานสากล