ท่านมีความพึงพอใจต่อการแบ่งหมดหมู่รายวิชาของระบบในระดับใด ?

Sorry, only enrolled users are allowed to make choices.

ตอบกลับ

มากที่สุด
(11)
47.8%
Skip result graph
มาก
(10)
43.5%
Skip result graph
ปานกลาง
(1)
4.3%
Skip result graph
น้อย
(0)
0.0%
Skip result graph
น้อยที่สุด
(1)
4.3%
Skip result graph
Skip Navigation

Navigation