นักศึกษามีความพึงพอใจกับการจัดระบบการเรียนออนไลน์ของ Moodle เพียงใด

Sorry, only enrolled users are allowed to make choices.

ตอบกลับ

มากที่สุด
(14)
40.0%
Skip result graph
มาก
(16)
45.7%
Skip result graph
ปานกลาง
(5)
14.3%
Skip result graph
น้อย
(0)
0.0%
Skip result graph
น้อยที่สุด
(0)
0.0%
Skip result graph
Skip Navigation

Navigation