นักศึกษามีความพึงพอใจกับการจัดระบบการเรียนออนไลน์ของ Moodle เพียงใด

Sorry, only enrolled users are allowed to make choices.

ตอบกลับ

มากที่สุด
(14)
41.2%
Skip result graph
มาก
(16)
47.1%
Skip result graph
ปานกลาง
(4)
11.8%
Skip result graph
น้อย
(0)
0.0%
Skip result graph
น้อยที่สุด
(0)
0.0%
Skip result graph
Skip Navigation

Navigation