นักศึกษามีความพึงพอใจกับการจัดระบบการเรียนออนไลน์ของ Moodle เพียงใด

Sorry, only enrolled users are allowed to make choices.

ตอบกลับ

มากที่สุด
(14)
42.4%
Skip result graph
มาก
(15)
45.5%
Skip result graph
ปานกลาง
(4)
12.1%
Skip result graph
น้อย
(0)
0.0%
Skip result graph
น้อยที่สุด
(0)
0.0%
Skip result graph
Skip Navigation

Navigation