ยิ้มท่านมีความพึงพอใจเพียงใดกับการใช้ E-learning ตัวนี้คะ
(ในภาพรวมทั้งหมดของระบบ)

Sorry, only enrolled users are allowed to make choices.

ตอบกลับ

ดีมาก
(16)
72.7%
Skip result graph
ดี
(2)
9.1%
Skip result graph
ปานกลาง
(2)
9.1%
Skip result graph
น้อย
(0)
0.0%
Skip result graph
น้อยที่สุด
(2)
9.1%
Skip result graph
Skip Navigation

Navigation