ยิ้มท่านมีความพึงพอใจเพียงใดกับการใช้ E-learning ตัวนี้คะ
(ในภาพรวมทั้งหมดของระบบ)

Sorry, only enrolled users are allowed to make choices.

ตอบกลับ

ดีมาก
(18)
66.7%
Skip result graph
ดี
(4)
14.8%
Skip result graph
ปานกลาง
(2)
7.4%
Skip result graph
น้อย
(1)
3.7%
Skip result graph
น้อยที่สุด
(2)
7.4%
Skip result graph
Skip Navigation

Navigation