ท่านมีความพึงพอใจในรูปแบบความสวยงามของระบบเพียงใด?

Sorry, only enrolled users are allowed to make choices.

ตอบกลับ

มากที่สุด
(12)
48.0%
Skip result graph
มาก
(10)
40.0%
Skip result graph
ปานกลาง
(1)
4.0%
Skip result graph
น้อย
(0)
0.0%
Skip result graph
น้อยที่สุด
(2)
8.0%
Skip result graph
Skip Navigation

Navigation