ท่านมีความพึงพอใจในรูปแบบความสวยงามของระบบเพียงใด?

Sorry, only enrolled users are allowed to make choices.

ตอบกลับ

มากที่สุด
(10)
55.6%
Skip result graph
มาก
(6)
33.3%
Skip result graph
ปานกลาง
(1)
5.6%
Skip result graph
น้อย
(0)
0.0%
Skip result graph
น้อยที่สุด
(1)
5.6%
Skip result graph
Skip Navigation

Navigation