กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

 • ความสำคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ปัญหาและแนวทางแก้ไข หลักการใช้คำ สำนวน การผูกประโยค ระดับภาษา หลักและกระบวนการพัฒนาทักษะ การรับและการส่งสาร การอ่านจับใจความ สรุปความ วิเคราะห์ และประเมินค่า ฝึกทักษะการอ่าน การพูด การเขียน การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ

  Self enrolment
 • การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การฟัง การพูดสนทนาโต้ตอบในบริบทที่หลากหลาย การอ่านป้ายประกาศ ฉลาก โฆษณา การเขียนข้อความสั้น ๆ และการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

  Self enrolment
 • การศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ การอ่านเพื่อหาหัวเรื่อง เพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อระบุรายละเอียด และเพื่อสรุปความจากแหล่งข้อมูลสิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์

  Self enrolment
 • The integration of the English skills that are used for the job’s searching, job’s interviewing, and working in an organization by emphasizing on reading on the job’s announcement from the media. Writing a letter of a job’s application and preparing to interview for a job’s application in English and the communication for working in an organization.

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation