กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

  • ความหมาย ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น การดำเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและภาวะโลกร้อน การมีจิตสาธารณะและส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

    Self enrolment
  • สภาพทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา สภาพเศรษฐกิจ สังคม กรเมืองการปกครอง วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ความเปลี่ยนแปลงของลำปางแต่ละยุคสมัยอันมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน

    Self enrolment
  • ประวัติความเป็นมา ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา กลไกอาเซียน กรประชุมสุดยอดอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน โดยใช้การศึกษาเป็นฐาน เพื่อการประสานประโยชน์และการแก้ไขปัญหาระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก รวมทั้งบทบาทประเทศไทยในประชาคมอาเซียน

    Self enrolment
Skip Navigation

Navigation