กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 • คำอธิบายรายวิชา

                ธรรมชาติของมนุษย์  การเรียนรู้เชิงจิตตปัญญา  สุนทรียสนทนา การคิดเชิงระบบ ศาสตร์แห่งนพลักษณ์  การฝึกปฏิบัติแนวจิตตปัญญา  ความสมดุลของชีวิตทั้งกาย ใจและจิตวิญญาณ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นองค์รวมสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

 • ความหมาย ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น การดำเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและภาวะโลกร้อน การมีจิตสาธารณะและส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

  Self enrolment
 • สภาพทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา สภาพเศรษฐกิจ สังคม กรเมืองการปกครอง วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ความเปลี่ยนแปลงของลำปางแต่ละยุคสมัยอันมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน

  Self enrolment
 • ประวัติความเป็นมา ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา กลไกอาเซียน กรประชุมสุดยอดอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน โดยใช้การศึกษาเป็นฐาน เพื่อการประสานประโยชน์และการแก้ไขปัญหาระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก รวมทั้งบทบาทประเทศไทยในประชาคมอาเซียน

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation