สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

  • หลักเบื้องต้นของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในอาคาร ศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและความร้อนของอุปกรณ์ในอาคาร เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัดการใช้พลังงาน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ แผนอนุรักษ์พลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน

Skip Navigation

Navigation