• เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Teachnology) แนวใหม่มาใช้  การบันทึก รูปภาพ  (Imaging) และการประมูลรูปภาพ (Image Processing)  และการวัดค่าสี (Color modle measurement) โดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เพื่อประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และงานวิจัย ทั้งด้านฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  และการประยุกต์ใช้โปรแกรมปฏิบัติการ  และการจำลองทางวิทยาศาสตร์  การออกแบบ อุปกรณ์งานไม้  งา่นโลหะ งานพล่าสติก  งานแก้ว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย  วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศษสตร์  งานซ่อมแซมอุปกรณ์โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น  เพื่อนำมาใช้ผลิตการสอน

  • ความสำคัญ และลักษณะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ธรรมชาติและกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เจตคติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงชั้นที่ ๑-๒ วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนรู้ กำหนดหน่วยการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การผลิต จัดหาและการใช้สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผล การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และการทดลองปฏิบัติจริง

Skip Navigation

Navigation