ประเภทย่อย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
รายวิชาพื้นฐาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สื่อและตัวอย่าง "งาน" ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 40001112
    โดย อาจารย์ชิสาพัชร์ ชูทอง
    อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

    Self enrolment
Skip Navigation

Navigation