• ศึกษาการทำงานและระบบงานในสำนักงาน ฝึกเขียนโปรแกรม และการนำโปรแกรมสำเร็จรู้ในการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ เช่น การเก็บเอกสาร งานธุรการ และ การทำเอกสารด้วยเวิร์ดโปรเซสเซอร์

  Self enrolment
 • ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การประมวลผลข้อมูลการจัดการและการใช้งานข้อมูลการใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสืบค้นข้อมูลการแสวงหาความรู้และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่าง ๆเช่นฯลฯสำหรับการศึกษาค้นคว้าการทำรายงานการนำเสนอผลงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา

  Self enrolment
 • ความหมาย วิวัฒนาการและหลักการประมวลผลข้อมูล ชนิดและหน้าที่ของหน่วยความจำสำรอง การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสทางคอมพิวเตอร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ ความหมายลักษณะและชนิดของแฟ้มข้อมูล เช่น SEQUENTIAL , RANDOM , INDEX , ISAM , MSAM , TREE , B-TREE , INVERTED , การเข้าถึงข้อมูล การค้นหาและการจัดการแฟ้มข้อมูล

  Self enrolment
 • คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (4000108)ศึกษาความสำคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (และระบบสารนิเทศเพื่อการสืบค้นและแสวงหาความรู้ในสังคมยุคตัวเลขและ ยุคแห่งปัญญา ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์การศึกษารวบรวมข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลและใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมุลสารสนเทศบนระบบ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่นระบบ ฯลฯ การใช้ระบบมัลติมีเดียระบบ Demandระบบการควบคุมและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ การสืบค้นข้อมูลสนเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้สังคมยุคข่าวสารข้อมูล

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation