• ศึกษากระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดำรงอยู่อย่างเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

    Self enrolment
  • ศึกษาความสำคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารนิเทศเพื่อการสืบค้นและแสวงหาความรู้ในยุคสังคมตัวเลขและยุคแห่งปัญญาที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การศึกษารวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูลสารเทศการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสนเทศบนระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่นฯลฯ การใช้ระบบมัลติมีเดีย ระบบรspan> Virtual Reality ฯลฯการสร้างสารนิเทศและสารสนเทศการควบคุมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศเพื่อการแสวงหาความรู้การสืบค้นข้อมูลสนเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้สังคมยุคข่าวสารข้อมูล

    Self enrolment
Skip Navigation

Navigation