• ศึกษาหลักการ ข้อปฏิบัติสำหรับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตที่มีผลกระทบต่อระบบการค้า   การประยุกต์ใช้เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการค้าในรูปแบบต่าง ๆ แนวโน้มของการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อตอบสนองต่อการค้า การไหลเวียนของข้อมูลอย่างรวดเร็วกับความเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของลูกค้าและระบบการค้าแบบเวลาจริง (Real Time) ที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องระยะทางและความเหลื่อมของเวลา การประชุมทางไกลผ่านระบบโทรคมนาคม ระบบการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ ระบบธนาคารออนไลน์และข้อกฎหมายที่จำเป็น

Skip Navigation

Navigation